Gelibolu’lu Yazıcızâde Muhammed [Kâtib Sâlih Oğlu Muhammed–i Bîcân] “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin orijinal el yazısıyla “Müntehâ” kitâbının [“Fusûs”un Arabça şerhi] asıl nüshasından:

Hâcî Bayrâm-ı Velî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin halîfelerinden olup Hicrî 855’de [1451] Gelibolu’da vefât eden ve Gelibolu’da defn edilen “Muhammediyye” kitâbının da sâhibi Şeyh Muhammed-i Bîcân “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin kabr-i şerîfinin 1 Hazîrân 2013 Tarîhi’ndeki ziyâretimizde çektiğimiz fotoğrafı ile Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i ʿArabî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Fusûsu’l-Hikem” kitâbına Arabça yaptığı şerhinin orijinal nüshasının ilk sayfalarının fotoğrafı, Ek’dedir.

Yazıcızâde Muhammed Efendi, bu kitâbının başında ve sonunda, isminin Muhammed, babasının isminin Kâtib Sâlih olduğunu, Gelibolu’da ikâmet ettiğini bildirdikten sonra, Hicrî 853 Senesi’nde, bir gece, rü’yâsında Peygamber Efendimiz “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” Hazretleri’nin şerefli huzûrlarında oturduğunu, Peygamber Efendimiz “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” Hazretleri’nin mübârek elinde Şeyh-i Ekber Hazretleri’nin ‘Fusûs’ kitâbı bulunduğunu ve sonra bu kitâbı mübârek başına yükselterek ve kendisine teveccüh ederek “Bundan sonra, sana ben ders vereceğim!” buyurduğunu yazmış; sabâhleyin kalbinin nûrlarla dolu olduğu hâlde uyandığını; nihâyet “Müntehâ” ismini verdiği bu şerhine başladığını; kitâbının sonunda da “Müntehâ” adını verdiği bu Arabî şerhini Hicrî 853 Senesi’nin Receb-i Şerîfi’nin başında [20 Ağustos 1449] başlarında, Gelibolu’da tamâmladığını bildirmiştir. 

Yazıcızâde Muhammed Efendi’nin kendi orijinal el yazısıyla yazılı bu asıl nüsha, bugün, Manisa İl Halk Kütübhânesi, Akhisâr Zeynelzâde Koleksiyonu, No: 497’de olup tamâmı 144 varak[288 sayfa]tır. 

Codea