Mollâ Abdurrahmân Câmî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin orijinal el yazısı:

Hicrî 23 Şaʿbân-ı Şerîf 817’de [7 Kâsım 1414 Çarşamba] Îrân’da, Horâsân’ın Câm şehrinde doğan ve Hicrî 18 Muharrem 898’de [9 Kâsım 1492 Cumʿa] Herât’da vefât edince, mübârek hocası Saʿdeddîn-i Kaşgarî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin kabr-i şerîfinin yanında defn edilen “Nefehâtü’l-Üns”, “Nakdü’n-Nusûs Fî Şerhı Nakşi’l-Fusûs”, “Şerhu Fusûsu’l-Hikem”, “Şerh-i Lemeʿât”, “Sühânân-i Hâce Muhammed Pârsâ”, “Şevâhidü’n-Nübüvve” ve dahâ pek çok Arabî ve Fârisî şâheserlerin sâhibi Mollâ Abdurrahmân-i Câmî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin orijinal el yazısı nümûnesi Ek’dedir.

Silsiletü’z-Zeheb” adlı manzûm risâlesinin de olduğu “Heft Evreng” adlı kitâbının ilk üç sayfasını bizzât kendi el yazısıyla yazmış olup, Ek’deki nümûneler, bu risâledendir.

Mollâ Câmî “Kuddise Sirruh” Hazretleri, Hicrî 876 Senesi’nin Şevvâl ayının sonlarında [1472 Mârt ayı sonları] yazdığı “Silsiletü’z-Zeheb”inin bir kısmını, Fâtih Sultân Muhammed Hân ile görüşmek üzere geldiği Konya’da, Fâtih’in vefâtını haber alınca, Hicrî 886 Senesi’nin Cemâzi’l-Evvel ayının başlarında [1481 Hazîrân ayının sonları] Sultân İkinci Bâyezîd Hân’a Konya’dan göndermiştir. [“Melâmîlik Ve Osmânlı Devri Melâmîleri” kitâbımızdan.]

Codea