Simâvne Kâdîsıoğlu Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’ne Osmânlı Sultânları’nın hürmetini, saygısını gösteren orijinal vesîka–kitâb:

Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’ni Ehl-i Sünnet-Milliyyetçi, Ülkücü, Büyük Doğu-İbdâʿ gençliğine, bütün okuyucularına “Şîʿa, Osmânlı düşmânı, devlete isyân eden, saltanat sevdâlısı, devrinin Fetö’sü, mülhid, mürted...” diye iftirâlarlarıyla, yalanlarıyla, hezeyânlarıyla tanıtarak “hikâye tadında” tarîh serisi, makâleler, ansiklopedi mâddeleri yazanlar; hamâseti, sloganı bol, içi bomboş sözlerle ve yazılarla, rü’yâlarında bile eserlerini görmedikleri Şeyh Bedreddîn’e nesilleri düşmân eden sözde tarîhçiler iyi okusunlar ve Osmânlı Sultânları’nın Şeyh Bedreddîn’e nasıl hürmet edip kitâblarını vakf ettiklerini öğrensinler!

Ey pâyelû yalancılar ve müfterîler! Sultân 3. Muhammed Hân’a da iʿtirâz edin!

Sultân 3. Murâd Hân Oğlu Sultân 3. Muhammed Hân’ın emriyle istinsâh edilip [çoğaltılıp] kendisine takdîm edilen Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin kendi eseri ArabçaLetâ’ifü’l-İşârât” kitâbına yine kendisinin Hicrî 27 Cemâzi’l-Âhir 818’de [3 Eylûl 1415 Salı] Arabça şerhi olarak İznik’de tamâmlayıp da Çelebî Sultân Muhammed Hân’a takdîm edilmek üzere Edirne’ye gönderdiği “Teshîl” kitâbının yazma nüshasının ilk sayfalarının fotoğrafları Ek’dedir.

Bu pek husûsî yazma nüshanın aslı İstanbul-Süleymâniye Kütübhânesi, Dâmâd İbrâhîm Paşa Kısmı, No: 553’dedir.

Sultân 3. Muhammed Hân için yazılan bu nüshanın başında yazılı [ilk fotoğraf] Arabça cümlelerin tercümesi şudur:

Letâ’ifü’l-İşârât kitâbının şerhi olan bu ‘Teshîl’ kitâbını müte’ahhir [Hanefî fukahâsının son devr] âlimlerinin en fazîletlisi, İslâm Dîni’nin ve İslâm Milleti’nin bedri [dolunayı] Simâvne Kâdîsıoğlu Mevlânâ Mahmûd ‘Samed olan Allâhü Teâlâ, rûhunun makâmını yüce kılsın!’ te’lîf etmişdir. [yazmışdır.][Edirne-Simâvne Kâdîsı Emîr İsrâ’îl Oğlu Şeyh Bedreddîn Hakkında Son Söz” kitâbımızdan.]

Codea