Seyyid Ahmed Şevkî Efendi’nin “Necâtü’l–Musallî” kitâbı hakkında:

İstanbul’da medfûn velîlerin en büyüklerindenNakşbendî-Müceddidî Şeyhi Muhammed Emîn-i Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin halîfelerinden olup, Hicrî 1226 Senesi’nin Zi’l-Kaʿdesi’nde [1811 Aralık ayı] vefât edince, mübârek hocasının İstanbul-Zeyrek’deki kabr-i şerîfinin yanında defn edilen Seyyid Ahmed Şevkî “Kuddise Sirruh” Efendi’nin Ehl-i Sünnet İʿtikâdı’nı ve Hanefî Mezhebi Fıkhı’na göre “nemâz”ın ahkâmını tafsîlâtlı yazdığı “Necâtü’l-Musallî” kitâbının ilk ve son sayfasının fotoğrafı ile kabr-i şerîfinin 12 Mârt 2016’da yaptığımız ziyâretimizde çektiğimiz fotoğrafı, Ek’dedir.

197 sayfalık bu Türkçe kitâb, Seyyid Hâfız Mustafâ Efendi, Seyyid Hâfız Muhammed Efendi, Seyyid Hâfız Muhammed Esʿad Efendi, Hulûsîzâde Abdülkâdir Râşid Efendi, Seyyid Abdullâh Rûhî Efendi, Seyyid Şükrullâh İsmet Efendi, Seyyid Muhammed Tevfîk Efendi, Seyyid Hâfız Ahmed Efendi’nin “rahmetullâhi aleyhim ecmeʿîn” tahkîkınden ve tedkîkınden geçerek Hicrî 1305’in Cemâzi’l-Evveli’nde [1888 Ocak ayı sonu] İstanbul’da, Matbaʿa-i Osmâniyye’de basdırılmış ve neşr edilmişdir.

Seyyid Ahmed Şevkî Efendi’nin kabrinin sağındaki kabir de Şeyh Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin en meşhûr talebelerinden ve halîfelerinden Allâme Müstekîmzâde Süleymân Saʿdeddîn Efendi’nindir.

Codea