“Yegâne kurtuluş fırkası” olan “Ehl–i Sünnet Fırkası”nı ve 72 sapık fırkayı tafsîlâtlı bildiren “Milel ve Nihal” kitâbı hakkında:

Hicrî 548’de [1154] vefât eden Ehl-i Sünnet Âlimlerinden Ebu’l-Feth Muhammed bin Abdilkerîm-i Şehristânî “rahmetullâhi aleyh” Hazretleri’nin “El-Milel Ve’n-Nihal” adlı Arabça kitâbının Hicrî 1072’de [1660] vefât eden Osmânlı âlimlerinden Nûh bin Mustafâ Efendi tarafından yapılan tercümesi olup “yegâne kurtuluş fırkası” ya‘nî “Fırka-i Nâciyye” olan “Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemâ‘at Fırkası”nı ve i‘tikâdda [inançda] dalâlete düşen, doğru yoldan ayrılan “Hulûliyye, Tenâsühıyye, Müşebbihe, Râfizıyye, Kaderiyye, Cebriyye, Mücessime, Mu‘tezile…” fırkalarını; kitâblı ve kitâbsız kâfirlerden Yehûdîlik ve Hıristiyânlık’ın “Mûşkâniyye, Megâribe, Sâmiriyye…” mezheblerini çok tafsîlâtlı bildirmektedir.

Bu kıymetli kitâb, Hicrî 1279’un Muharrem Ayı’nın sonlarında [1862 Temmûzu’nun sonları] İstanbul’da 174 sayfa olarak basdırılmış olup, Ek’deki fotoğraflarlar, bu baskıdandır.

Codea