Allâme Seyyid, Şerîf İbn–i Âbidîn Hazretleri’nin “Reddü’l–Muhtâr” kitâbında Şeyh Bedreddîn’in “Câmiʿu’l–Fusûleyn” kitâbı hakkındaki hükmü:

Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Câmiʿu’l-Fusûleyn” kitâbını “Reddü’l-Muhtâr” kitâbında, 650 kadar yerde kaynak olarak kullanan ve Hicrî 21 Rabî’u’l-Âhir 1252’de [5 Ağustos 1836] Şâm-i Şerîf’de vefât eden Allâme Şeyh Seyyid, Şerîf İbn-i Âbidîn Hazretleri, “Reddü’l-Muhtâr” kitâbının Hicrî 25 Safer 1260 [16 Mârt 1844] Tarîhli baskısının ilk cildinin 244. sayfalarının ortalarında [Orijinali Ek’dedir.] diyor ki:

Câmi’u’l-Fusûleyn, mu’teber bir kitâbdır. Simâve Kâdîsı Oğlu’nun  eseridir. Bu kitâbda ‘Fusûl-i ‘İmâdî’ kitâbı ile ‘Fusûl-i Üstrûşenî’ kitâbını birarada toplamıştır. Bildirdiğimiz bu mes’ele, ‘Câmi’u’l-Fusûleyn’ kitâbının 34. Faslı’nda, ‘hastaların teyemmümünün hükmleri’nin bildirildiği kısmında beyân edilmiştir. [“Şeyh Bedreddîn Hakkında Son Söz” kitâbımızdan.]

Codea