Celvetî, Mevlevî, Melâmî Şeyhi, Allâme Seyyid Sarı Abdullâh “Kuddise Sirruh” Efendi’nin orijinal el yazısıyla “Nasîhatü’l–Mülûk” kitâbı:

Mezâr taşındaki “Merd-i maʿnevî, Şârih-i Mesnevî, sâbıkan Re’îsülküttâb Hazret-i Abdullâh Efendi İbnü’s-Seyyid Muhammed rûh-ı şerîfleri içün ve cemîʿ-i ehl-i îmân ervâhıyçün, rızâ-yı Allâh içün el-Fâtiha” ifâdesine ve tarîhe göre Hicrî 23 Safer 1071 [28 Ekim 1660 Cum’a] vefât eden ve İstanbul’da, Topkapı dışında, Fransız Müslümân Mezârlığı’nın sınırının 250 m kadar kuzeybatısında ve ana câddeden 75 m kadar içeride defn edilen Halvetî-Celvetî, Mevlevî, Bayrâmî-Melâmî Şeyhi, Allâme Seyyid Sarı Abdullâh “Kuddise Sirruh” Efendi’nin Hicrî 1 Ramezân-i Şerîf 1059 Çarşamba Günü duhâ vaktinde [8 Eylûl 1649] tamâmladığını bildirdiği büyük boy 602 sayfalık TürkçeNasîhatü’l-Mülûk” kitâbının bizzât Seyyid Sarı Abdullâh Efendi’nin kendi el yazısıyla olan mü’ellif nüshasının son sayfalarının fotoğrafı Ek’dedir. [Melâmîlik Ve Osmânlı Devri Melâmîleri” kitâbımızdan.]

Codea