Allâme, Şeyhulislâm Kemâlpaşazâde, fetvâlarında, Şeyh Bedreddîn’in eserlerinden pek çok istifâde etmiştir:

Kemâlpaşazâde Hazretleri’ni Osmânlı’nın en büyük âlimlerinden, şeyhulislâmların en fazîletlilerinden, Osmânlı tarîhçilerinin en büyüklerinden kabûl ettikleri hâlde Allâhü Teâlâ’dan korkmadan, tâm bir cehâletle ve tâm bir te’assubla Şeyh Bedreddîn’e “mülhid, komünist, Şîʿa, mürted...” diye iftirâlar atan câhil tarîhçiler, ham yobaz ve kaba softalar iyi okusunlar; Arabî bilmiyorlarsa da, bilenlere okutsunlar! İftirâlar attıkları Şeyh Bedreddîn’in eserlerinden, gûyâ her sâhada otorite kabûl ettiklerini söyledikleri Kemâlpaşazâde Hazretleri’nin yüzlerce fetvâsında kaynak olarak kullandığını görsünler! Gerçi, Kemâlpaşazâde Hazretleri’nin bu kitâbından haberleri var mıdır?

Hanefî Mezhebi Fıkhı âlimlerinin bildirildiği Arabçatabekât” kitâblarında en son tabaka olan “21. tabaka”da ismi yazılı [Yavuz Sultân Selîm Hân’ın kaftânına çamuru sıçrayan ve bu kaftânındaki bu çamuru Yavuz tarafından şeref kabûl edilen] Allâme, Şeyhulislâm Kemâlpaşazâde “Rahmetullâhi Aleyh”, kâdîlık ve şeyhulislâmlık vazîfesinde bulunduğu zamânlarda verdiği fetvâlarda, kendisinden 4 tabaka yukarıda yaʿnî “17. tabaka”da ismi yazılı Simâvne Kâdîsıoğlu Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin herbiri ArabçaLetâ’ifü’l-İşârât”, “Teshîl”, “Câmiʿu’l-Fusûleyn” kitâblarından çok istifâde etmiştir.

Şeyhulislâm Kemâlpaşazâde Hazretleri’nin bu fetvâlarının yazılı olduğu Arabça Mühimmâtü Müftî” kitâbının yazma bir nüshası Manisa İl Halk Kütübhânesi, Zeynelzâde Kolk. No: 410’da olup 444 sayfadır. Şeyh Bedreddîn Efendi’den nakller yaptığı birkaç sayfasının fotoğrafı Ek’dedir. [“Şeyh Bedreddîn Hakkında Son Söz” kitâbımızdan.]  

Codea