Evliyâ Çelebî’nin akrabâsı Kütâhya’lı Firâkî Efendi’nin “Se‘âdetnâme” kitâbı hakkında:

Bu kitâbımızda Osmânlı Sultânları’nın 9.su ve İslâm Halîfelerinin 74.sü ve Yavuz Sultân Selîm Hân’ın bütün seferlerinin ve oğlu, İslâm Halîfelerinin 75.si ve Osmânlı Sultânlarının 10.su Kânûnî Sultân Süleymân Hân’ın muhteşem Mohaç Zaferi’nin sonlarına kadarki, ya‘nî 1512-1527 yılları arası Osmânlı tarîhinin, Evliyâ Çelebî’nin amcası Ehl-i Sünnet âlimlerinden ve 16. asrın en kudretli ve velûd dîvân şâ‘irlerinden KÜTAHYALI FİRÂKÎ ABDURRAHMÂN ÇELEBÎ’nin, “Selîmnâme” ve “Süleymânnâme” nümûnelerinden sayılabilecek tamâmı 5.000 beyit olan manzûm tarîhi “SE‘ÂDETNÂME”sinin Latin Harfleri ile “transrib”ini yaparak, bu zamâna kadar hîç bahs edilmeyen birkaç eserini de çok tafsîlâtlı tanıttık. Eski Anadolu Türkçesi’nin bütün dil, imlâ, ses, örf, zevk, zihniyet husûsiyetlerini ihtivâ eden “Se’âdetnâme”, “muhtasar, mücmel ve müfîd” usûlle, tarîhi “edebî zevk”le okumak isteyenler için dil, edebiyât ve tarîh sâhasında akademik bir kaynakdır. “Se‘âdetnâme”nin orijinal bir sayfasının ve kitâbımızın kapak sayfalarının fotoğrafları Ek’dedir.

Allâhü Te’âlâ’nın rızâsı ve rahmeti, her şeylerinden çok sevdikleri peygamber efendimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” sünneti ve şefâ‘ati, devletlerinin selâmeti ve insânlığın ebedî se‘âdeti için dîn gayreti ile 623 sene İslâmiyyete ihlâsla hizmet eden; mâllarını ve cânlarını i’lâ-yı kelimetullâh ve nizâm-ı âlem için sarf eden ve bu pek mübârek ve pek şerefli yolda, râhat döşeklerinde değil, seferde rûhlarını teslîm eden, başda, “Sîn’in Şîn’a girmesi” kerâmetinin müjdesine muhâtab ve mazhar Yavuz Sultân Selîm Hân ve oğlu “muhteşem” Kânûnî Sultân Süleymân Hân olmak üzere; Medîne-i Münevvere’nin, Mekke-i Mükerreme’nin, Kudüs-i Şerîf’in, Şâm-ı Şerîf’in, Bağdâd’ın, Tebrîz’in, Kâhire’nin, Libya’nın; Sıddîkî merhametini ve gayretini, Fârûkî adâletini ve heybetini, Osmânî şefkatini ve şevketini, Hayderî kudretini ve kuvvetini aradığı Osmânlı Sultânları’nın herbirine selâmlar ve hayırlı du’âlar olsun.

Codea