“Mecelle”nin kaynaklarından biri de Şeyh Bedreddîn’in “Câmi‘u’l–Fusûleyn” kitâbıdır:

Ahmed Cevdet Paşa’nın riyâsetinde hâzırlanan meşhûr “Mecelle” kitâbının istifâde ettiği kaynaklardan biri de Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Câmi‘u’l-Fusûleyn” kitâbıdır. Ek’de birkaç sayfasının fotoğrafını koyduğumuz kitâb “Mecelle”nin mâddelerinin tamâmında hangi kitâblardan nakller yapıldığını bildiren “Mir’ât-i Mecelle” kitâbı olup, bu kitâb, “Mecelle”nin yazılışının her safhasında vazîfeli olarak bulunan Eski Kayserî Müftîsi Mes‘ûd Efendi’nindir. Bu “Mir’ât-i Mecelle” kitâbı Hicrî 1299 Muharremi’nde [1881 Kâsım sonu veyâ Aralık başları] 870 sayfa olarak Matba‘a-i Osmâniyye’de bastırılmış ve neşr edilmiştir. İlk sayfasının ve Şeyh Bedreddîn’in “Câmi‘u’l-Fusûleyn”inden nakller yapılan mâddelerinden ba‘zılarının yazılı olduğu birkaç sayfasının fotoğrafı Ek’dedir.

Ahmed Cevdet Paşa Ve Mecelle” adını verdikleri kitâbı yazan ve “Hayatını ve emsâlsiz eseri Mecelle'yi anlatan bu eser” cümlesiyle kitâbını tanıtan iki profesör zât, bilhâssa bu yazımızı iyi okusunlar ki, pek çok övdükleri “Mecelle” kitâbında Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “Câmi‘u’l-Fusûleyn” kitâbından yapılan onlarca nakli görsünler. Zîrâ bu iki profesör, Şeyh Bedreddîn Hazretleri hakkında “Şî‘a, Osmânlı düşmânı, mülhid; melekleri, kıyâmeti, cenneti, cehennemi… inkâr etmiştir.” gibi Şeyh Bedreddîn Hazretleri hakkında mesnedsiz, delîlsiz sözlerin, yazıların sâhibleridirler. Bunlara göre “Mecelle” hâşâ böyle bir zâtın kitâbından onlarca kez istifâde etmiş oluyor. Ya‘nî pek çok övüp adına kitâb yazdıkları “Mecelle”nin kaynaklarından olan Şeyh Bedreddîn’e bu proflar iftirâ etmekle kendilerini tekzîb ediyorlar ve kendileriyle tenâkuza düşüyorlar. “Cehlin ol mertebesi sehl değil!” mısrâ‘ındaki hakîkat bu olsa gerek!   

Codea