Mîralây Seyyid Eyyûb Sabrî Paşa’nın fotoğrafı ve orijinal el yazısı:

Hicrî 15 Safer 1308’de, sâat 10.25’de [30 Eylûl 1890 Salı günü sabâha karşı 03.00 sularında]  vefât eden ve hemşehrîsi ve tarîkaten üveysî yolla mensûbu olduğu Hicrî 1024’ün Rabî’u’l-Âhiri’nin sonlarında [1615 Mâyısı başları] vefât etmiş Bayrâmî-Melâmî Tarîkati Şeyhi İdrîs-i Muhtefî Hazretleri’nin [Hâce Alî Rûmî] İstanbul’da, Kâsımpâşâ’da, Kulaksız-Zindânarkası Mezârlığı’ndaki kabr-i şerîfinin ayakucuna defn edilen Mîr-Livâ Seyyid Eyyûb Sabrî Pâşâ’nın “Mîr-Livâ” rütbesindeyken çekilen fotoğrafı Ek’dedir.

Herbiri pek kıymetli “Ta’rîh-i Vehhâbiyyân”, “Mahmûdü’s-Siyer”, “Tekmiletü’l-Menâsik”, “Şerh-i Kasîde-i Bânet Su‘âd”, “Riyâzu’l-Mûkınîn”, “Tercemetü’ş-Şemâ’il”, “Mir’âtü’l-Harameyn”, “Esbâbü’l-‘İnâye” kitâblarının mü’ellifi Seyyid Eyyûb Sabrî Paşa’nın ilk kez tarafımızdan mikro-filmi çektirilen ve “Melâmîlik Ve Osmânlı Devri Melâmîleri” kitâbımızda yayınladığımız “Mir’ât-i Mekke” kitâbnın orijinal el yazısıyla yazıp Sultân İkinci Abdülhamîd Hân’a takdîm ettiği asıl nüshasının ilk sayfasının fotoğrafları da Ek’dedir. [“Melâmîlik Ve Osmânlı Devri Melâmîleri” kitâbımızdan.]

Codea