Melâmî Şeyhi Hayrabolu’lu Ahmed–i Sârbân “Kuddise Sirruh” Hazretleri ve Vize’li Melâmî Şeyhi Alâ’eddîn Alî “Kuddise Sirruh” Efendi hakkında:

Selâmeti melâmette; kerâmeti istikâmette, izzeti uzlette, celveti halvette, sükûneti hayrette, muhabbeti mütâbe’atte ve gayrette, lezzeti sohbette bulan ve bilen; ilâhî aşkın, aşk edebinin, edeb zevkinin, zevk nûrunun sâhibi Yûnus Emre’nin lezzetini, Hâcı Bayrâm-i Velî Hazretleri’nin fesâhatini, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri’nin kudretini hâtırlatan; Vize’li Şeyh Alâ’eddîn Alî Efendi’nin sühûletini, Seyyid Osmân-i Hâşimî’nin samîmiyyetini, Azîz Mahmûd-i Hüdâyî Hazretleri’nin izzetini, Zâkirzâde Abdullâh Efendi’nin halvetini, İsmâ’îl Hakkı Bursevî Hazretleri’nin celvetini, Edirne’li Neşâtî Efendi’nin hayretini, Seyyid Sarı Abdullâh Efendi’nin belâgatini ve gayretini, Niyâzî-i Mısrî Hazretleri’nin Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri’nin ma‘nevî terbiyesindeki lezzetini müjdeleyen Hayrabolu’lu Bayrâmî-Melâmî Şeyhi Ahmed-i Sârbân “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin şiirlerini, mektûblarını ve mutlak halîfelerinden Kırklareli-Vize’li Melâmî Şeyhi Alâ’eddîn Alî “Kuddise Sirruh” Efendi’nin bütün şiirlerini tıpkıbasımlarıyla yazdığımız “Hayrabolulu Melâmî Şeyhi Ahmed-i Sârbân Efendi Külliyâtı ve Vizeli Şeyh Alâ’eddîn Alî Efendi’nin Şiirleri” kitâbımızın ikinci baskısının kapak fotoğrafları Ek’dedir.

Codea