“Silsile–i Aliyye”den Seyyid Fehîm–i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin muhterem torunlarından Takyeddîn Zâhid Arvâs Beğefendi’nin “Noktanın Yarısı” kitâbı:

Silsile-i Aliyye’den “Kuddise Sirruhüm” “Allâme”, “Hazret-i Şeyh” lakablı kâmil ve mükemmil mürşid Seyyid Fehîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin azîz torunlarından muhterem Takıyyüddîn Zâhid Arvâs Beğefendi’nin, mübârek dedesi Seyyid Hüseyn “Kuddise Sirruh” Efendi’yi, şerefli babası Müftî Seyyid Alî İhsân “Kuddise Sirruh” Hazretleri’ni ve kendi hayâtını ve ibretlik hâtırâtını yazdığı bizce pek kıymetli “Noktanın Yarısı” kitâbı. 412 sayfalık bu kitâb İstanbul’da, Kutup Yıldızı Yayınları’ndan 2014 Ağustosu’nda neşr edilmiştir. Arka kapağındaki yazı şöyledir:

Kitabın yazarı Takyeddîn Zâhid Arvas, 1943’de vefat eden Seyyid Abdülhakîm Arvâsî [Üçışık] Efendi’nin mürşid-i kâmili Seyyid Fehîm-i Arvâsî Hazretleri’nin mübârek oğullarından Seyyid Hüseyin Efendi’nin evlâdlarından, Eski Van-Gevaş Müftüsü Seyyid Alî İhsân Efendi’nin oğullarındandır. Sultân Orhân Gâzî devrinden zamanımıza kadar 700 küsür senede binlerce icâzetli âlim, fâzıl; dîn ve devlet adamı yetişen ve yetiştiren Arvâsî Âilesi’nden biri olan bu kitabın yazarı, çocukluğunun geçtiği muhitin elli, elli beş sene önceki içtimaî, iktisadî, harsî, coğrafî, idarî, itikadî, ahlakî vs. vaziyetini günümüze taşımaya çalışmaktadır. Memleketin doğusunda, yalçın dağlar, derin vadiler, yüksek plâtolar dünyasında yer alan Gevaş (Vastan) ilçesinin manzarası ile o dönemde Gevaş’ta sosyal yapının vaziyeti, kültürel seviyenin çapı, halkın hayat tarzı hakkında merak edilen sorulara, o hayatın içinden gelen birinin lisanından cevaplar vermektedir.Yazar, bu faaliyeti ile, yarım asırlık geçmişte yaşamış insanları, yaşanmış vak’aları, yaşatılmış örf ve âdetleri bugünün insanlarının merakını celbedecek veya merak hissini tatmin edecek şekilde günümüze nakletmeyi ümit ettiğini belirtmektedir. Bu kitapta, en basit vak’alarda tezâhür eden yalçın hakîkatleri; sıradan hâdiselerde zuhûr eden ibretlik mes’eleleri; ilim, ihlâs, edeb ölçülerinde cereyan eden latîfeleri, hassâsiyetleri; eşyâ ve hâdiselere bakış istikâmetlerini bulmak mümkündür. Sade bir dille yazılmış olan kitabın, birçok konuda, geçmişi günümüze taşıyacağına inanıyor, okuyucuları farklı bir hatıra denemesi ile yüzleştiriyoruz.

 

Codea