Kâmil ve mükemmil mürşid Seyyid Abdülhakîm–i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Haz.nin pek çok övdüğü “Kâdî Beydâvî Hâşiyesi”nin orijinalinden:

Silsile-i Aliyye’nin “Kuddise Sirruhüm'” son altûn halkası kâmil ve mükemmil mürşid, allâme, zü'l-cenâhayn Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin “beyyedallâhü vechehû” diye du’â buyurup “tefsîr ilminin şâheserlerinden” saydıkları Kâdî Beydâvî Hazretleri’nin “Envâru’t-Tenzîl Ve Esrâru’t-Te’vîl” adlı eserinin İstanbul’un çeşîdli câmi’lerinde yıllarca okudukları ve okuttukları “en kıymetli hâşiyesi” “Şeyhzâde Hâşiyesi”nin orijinalinin ya‘nî Şeyhzâde Seyyid Muhammed Efendi’nin “rahmetullâhi aleyh" kendi el vazısıyla yazdığı orijinal nüshasının ba’zı sayfaları. Bu eserin bu cildi Millî Küt. No: 2910’dadır.

Kâdî Beydâvî Hazretleri Hicrî 685’de [1286] Tebrîz’de ve Şeyhzâde Muhamıııed Efendi de Hicri 951’de [1544] İstanbul'da vefat etmiştir. Bunun mübârek babası Şeyh Seyyid Mustafâ Efendi olup bunun da mürşidi Nakşbendî Tarîkati’nin kâmil ve mükemmil mürşidi Hâce Ubeydullâh Ahrâr Hazretleri’nin mutlak halîfelerinden ve Anadolu’da Nakşbendî şerefli yolunun ilk rehberlerinden olup Şeyh Bedreddîn Efendi’nin “Vâridât” kitâbına Arabça Keşfü’l-Vâridât Li-Tâlibi’l-Kemâlât Ve Gâyeti’d-Derecât” adlı pek mufassal ilk şerhi yapan ve önsözünde. Şeyh Bedreddîn hakkında “Allâhü Teâlâ’nın rızâsına kavuşanların kutbu, tahkîkî îmâna ulaşanların sultânı, tevhîd ehlinin senedi, nefisleri terbiye eden kâmil ve mükemmil mürşidlerin büyüğü, Allâhü Teâlâ'nm rızâsına kavuşturan yolların rehberi, zâhirî ve bâtınî ilimlerin âlimi ve ârifi, İslâm dîninin ve İslâm milletinin kâmili Şeyh Bedreddîn” diye pek yüksek övgülerle yazan Simâv’lı Şeyh Abdullâh-i İlâhî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’dir. Bu tafsîlâtlı Arabça şerhin yazma bir nüshası İst-Taksîm Küt. Osmân Ergin Yazmaları No: 414’dedir.

Codea