Medîne–i Münevvere’deki Cennetü’l–Bakî‘ Kabristânı’nın “Necd Şeytânları” Vehhâbîler tarafından yıkılmadan önceki manzarası:

Sultân İkinci Abdülhamîd Hân tarafından Hicrî 1297’de [1880] Sâdık Beğ’e çektirilen ve bugün “Yıldız Fotoğraf Arşivi” olarak İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi Nâdir Eserler Kısmı’nda, 90743-22’de bulunan MEDÎNE-İ MÜNEVVERE’deki “CENNETÜ’L-BAKÎ’Kabristânı’nın fotoğrafı Ek’dedir.

Sağdan sola doğru, fotoğrafın orijinalinde Arab rakamlarıyla ve altta da yazıyla bildirilen mübârek ve mukaddes mekânlar:

 

1. Kubbe: Dâru’l-Hüzn.

2. Kubbe: Ehl-i Beyt Kubbesi: Bu mübârek kubbenin altında medfûn olanlar: Hazret-i Fâtımetü’z-Zehrâ, Hazret-i İmâm-i Hasenü’l-Müctebâ, Hazret-i İmâm-i Zeynü’l-Âbidîn, Hazret-i İmâm-i Muhammedü’l-Bâkır, Hazret-i İmâm-i Caferü’s-Sâdık, Hazret-i Abbâs “radıyallâhü anhüm ecme’în”

3. Kubbe: Peygamber Efendimizin “sallallâhü aleyhi sellem” hayâ, edeb, ismet ve iffet nümûnesi mübârek kızlarından Hazret-i Rukayye, Hazret-i Ümmü Gülsûm, Hazret-i Zeyneb “radıyallâhü anhünne ecme’în” medfûndur.

4. Kubbe: Kubbe-i Ezvâc-ı Mutahherât: Peygamber Efendimiz “sallallâhü aleyhi sellem” Hazretleri’nin hayâ, edeb, ismet, akıl, zekâ, sadâkât, belâgat ve iffet nümûnesi mübârek hânımlarından Hazret-i Hadîce ile Hazret-i Meymûne hâriç diğer mübârek annelerimiz “radıyallâhü anhünne ecme’în” medfûndurlar.

5. Kubbe: Bu mübârek kubbenin altında Hayder-i Kerrâr Hazret-i Alî’nin “radıyallâhü anh” erkek kardeşi Hazret-i Ukayl ile Hazret-i Cafer-i Tayyâr’ın mübârek oğlu Abdullâh Cevâd “radıyallâhü anhüm ecme’în” medfûndur.

6. Kubbe: Bu mübârek kubbenin altında Peygamber Efendimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” mübârek oğullarından Hazret-i İbrâhîm “radıyallâhü anh” medfûndur. Ayrıca Osmân bin Mazûn da “radıyallâhü anh” buradadır.

7. Kubbe: Bu mübârek kubbenin altında İmâm-i Mâlik “rahmetullâhi aleyh” ile İmâm-i Nâfi “rahmetullâhi aleyh” medfûndurlar.

8. Kubbe: Bu mübârek kubbe’nin altında Zi’n-Nûreyn Hazret-i Osmân bin Affân “radıyallâhü anh” medfûndur.

9. Kubbe: Bu mübârek kubbenin altında Peygamber Efendimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” süt annesi Hazret-i Halîme “radıyallâhü anhâ” medfûndur.

10. Kubbe: Bu mübârek kubbenin altında da Hazret-i Fâtıma bint-i Esed “radıyallâhü anhâ” ile Hazret-i Ebî Seîdi’l-Hudrî “radıyallâhü anh” medfûndurlar.

 

Arab’ın ve Acem’in Efendisi” Peygamber Efendimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” mübârek evlâdlarının, mübârek hânımlarının ve Eshâb-ı Kirâm efendilerimizin bu kabr-i şerîfleri, “Kabir ziyâretini şirk sayan”, “şefâ’ati inkâr edenArab’ın ve Acem’in yüzkarası, dünün İŞİD’çileri Vehhâbîler tarafından 1930’larda, bir temel taşı bile kalmamacasına yıkılmıştır. Bugün, bu “cennet bâğçesi”nde değil bir ağaç, bir tutam yeşil ot bile yoktur. [“Nahîfî Süleymân Efendi Külliyyâtı” kitâbımızdan.]

Codea