Nahîfî Süleymân Efendi’nin Hazret–i Hızır “aleyhisselâm” ile sohbetleri:

Mevlevî-Melâmî-meşreb, devlet adamı, Ehl-i Sünnet âlimi Nahîfî Süleymân Efendi’nin Hazret-i Hızır “aleyhisselâm” ile yaklaşık kırk sene farklı zamânlardaki sohbetlerinin tamâmını yazdığı “Risâle-i Hızriyye”sinin yazma nüshalarının tanıtımını tanıttığımız, bir nüshasının tıpkıbasımını yaptığımız, tamâmını hem transkribe ettiğimiz ve hem de günümüz diliyle sâdeleştirdiğimiz sohbetleri “Nahîfî Süleymân Efendi Külliyyâtı” adlı kitâbımızdadır.

Codea