Müstekîmzâde Süleymân Sa’deddîn Efendi’nin “Mecelletü’n–Nisâb” kitâbında Simâvne Kâdîsıoğlu Şeyh Bedreddîn :

Nakşbendî Şeyhi, Allâme Muhammed Emîn-i Tokâdî “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin en meşhûr talebelerinden ve mürîdlerinden olup mübârek hocasının emriyle “emsâlsiz şâheser” “Mektûbât-i Rabbânî”yi ve “Mektûbât-i Maʿsûmiyye”yi Osmânlı Türkçesi’ne terceme eden Allâme Müstekîmzâde Süleymân Saʿdeddîn Efendi, Şeyh Bedreddîn Hazretleri hakkında Arabça, büyük boy 944 sayfalık “Mecelletü’n-Nisâb Fi’n-Neseb Ve’l-Künâ Ve’l-Elkâb” kitâbının 259a varağında “Simâviyye” mâddesinde diyor ki:

“...Simâvne Kâdîsıoğlu Şeyh Bedreddîn Mahmûd, Allâhü Teâlâ’nın mükerrem kıldığı velîlerindendir. Lâkin, tarîkatinde olanlar, ‘Vâridât” kitâbındaki esrârı, incelikleri, pek dakîk mes’eleleri anlayamadıklarından, ilhâd vartasına düşmüşlerdir.

Bu kitâbın yazma tek nüshası Süleymâniye Kütübhânesi, Hâlet Efendi Kısmı, No: 628’dedir. Tercüme ettiğimiz kısmın orijinali, Ek’dedir. [“Şeyh Bedreddîn Hakkında Son Söz” kitabımızdan.]

Codea